این تعریف دیگری از ارزش ها خواهد بود

شکل گیری این باشگاه مبتنی بر تعامل وبریک نفع دوطرفه است.

قبلا ثبت نام کرده اید ؟

تمامی اطلاعات فوق مورد تایید من است .